روش عملیات اسناد وثیقه و وصول مطالبات بانک ها
44 بازدید
محل نشر: روزنامه های رسالت ، ابرار و فرهنگ بروجرد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/04/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آشنایی با مراجع صدور اجرائیه - صدور اجرائیه نسبت به مبلغ نکاحیه - اجرائیه چک ومعاملات با حق استرداد - با اجرای خطبه عقد نکاح زوجه مستحق دریافت نصف مبلغ صداق مندرج در سند نکاحیه می باشد به شرط آنکه عمل دخول انجام نگردیده باشد و در صورت دخول و از بین رفتن پرده بکارت زوجه استحقاق دریافت کل مبلغ صداق می باشد که با حیطه وصول آن به ماخذ 5% نیمعشر اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می گردد . زوج به محض ابلاغ اجرائیه موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت آن اتخاذ نماید یا لیستی از اموال منقول و غیر منقول خود را معرفی نمایدو................